REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 26 IM. JANA III SOBIESKIEGO

 

Rozdział I

Zadania ogólne

&1

 1. Biblioteka jest  interdyscyplinarną  pracownią szkoły.
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 3. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, nauczyciele i pracownicy na  podstawie legitymacji służbowej, rodzice na podstawie karty czytelnika dziecka lub                dowodu osobistego.

 

Rozdział II

Funkcje biblioteki

 

&2

Biblioteka:

 1. Służy realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 2. Stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole.
 3. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele, bibliotekarze oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów.
 4. Pełni funkcję ośrodka informacji w szkole: dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

Rozdział III

Organizacja biblioteki

& 3.

 1. Nadzór:

       Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor gimnazjum, który:

 1. a) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, wykwalifikowana kadrę i środki finansowe na           działalność biblioteki,
 2. b) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie
 3. Lokal:

       Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni.

 1. Zbiory:
 2. a) biblioteka gromadzi następujące materiały:

                       - wydawnictwa informacyjne,

                       - podręczniki szkolne i materiały edukacyjne ,

                       - podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli,

                       - lektury obowiązkowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,

                       - lektury uzupełniające do języka polskiego,

                       - literaturę popularnonaukową i naukową,

                       - wybrane pozycje z literatury pięknej,

                       - wydawnictwa albumowe z  dziedziny sztuki i krajoznawstwa,

                       - odpowiednią  prasę dla młodzieży i nauczycieli

                       - podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki  różnych                           przedmiotów nauczania,

                       - materiały audiowizualne i elektroniczne.

 1. b) strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil szkoły, zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, zasobność zbiorów tych bibliotek, inne czynniki: środowiskowe, lokalne, regionalne,
 2. c) rozmieszczenie zbiorów:

                       - literatura piękna stoi w układzie działowym,

                       - literatura popularnonaukowa i naukowa  - wg UKD,

                       - lektury do języka polskiego – alfabetycznie wg  klas,

                       - księgozbiór podręczny -  w czytelni i przy ladzie bibliotecznej,

 1. d) gazety codzienne i czasopisma społeczno – kulturalne przechowuje się w bibliotece przez cały rok,

       czasopisma metodyczne mogą być przechowywane w  pracowniach przedmiotowych.

 1. e) prasa i księgozbiór podręczny udostępniane są w czytelni i na zajęcia do pracowni.

 

 1. Pracownicy:
 2. a) biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz,
 3. b) zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.

 

 1. Czas pracy biblioteki:
 2. a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego,
 3. b) okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum,
 4. c) czas otwarcia biblioteki ustalony jest z dyrektorem szkoły.

 

 1. Finansowanie wydatków:
 2. a) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły,
 3. b) wysokość kwoty na potrzeby biblioteki ustalona jest na początku roku kalendarzowego,
 4. c) propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów zatwierdza dyrektor szkoły,
 5. d) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

 

Rozdział IV

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

& 4

 1. Praca pedagogiczna:

       W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:

 1. a) udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,
 2. b) indywidualnego doradztwa w doborze lektury,
 3. c) udzielania informacji,
 4. d) prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z                                    wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
 5. e) prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką ,
 6. f) informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie informacji pedagogicznej i                            prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
 7. g) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa.
 8. Praca organizacyjno-techniczna:

       W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:

 1. a) gromadzenia zbiorów – zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,
 2. b) ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. c) opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne)
 4. d) selekcji zbiorów – (materiałów zbędnych i zniszczonych)
 5. e) organizacji udostępniania zbiorów,
 6. f) organizacji warsztatu informacyjnego ( wydzielania księgozbioru podręcznego, prowadzenie        katalogów, kartotek teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych, itp.)
 7. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
 8. a) odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych  mu zbiorów,
 9. b) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
 10. c) opiekuje się zespołem uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi                        w pracy,
 11. d) sporządza plan pracy, harmonogram zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego          oraz okresowe i roczne sprawozdania z pracy,
 12. e) prowadzi dzienną, miesięczną, semestralną oraz roczną statystykę wypożyczeń, dziennik                pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, karty akcesyjne czasopism,                          ewidencje wypożyczeń.
 13. f) doskonali warsztat pracy.

 

Rozdział V

Prawa i obowiązki czytelników

& 5

 1. Czytelnicy maja prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
 2. Korzystając z księgozbioru biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki ( nie dotyczy to podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych) ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć  lub zwiększyć liczbę

       wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.

 1. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 2. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 3. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary: nagana wychowawcy klasy, okresowe wstrzymanie wypożyczania.
 4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik musi zwrócić taką samą lub inna pozycję wskazaną przez bibliotekarza lub wpłacić na konto Rady Rodziców trzykrotną antykwaryczna wartość        zagubionej książki z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty „ na zakup książek do biblioteki szkolnej”
 5. Sposób rekompensaty w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika szkolnego lub materiału edukacyjnego określa  odrębny regulamin  dotyczący korzystania przez uczniów z podręczników lub        materiałów edukacyjnych.
 6. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
 7. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 8. Uczniom biorącym systematycznie udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

 

 

& 6.

Regulamin wchodzi w życie z dniem …………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

   
© ALLROUNDER